POVODŇOVÝ PLÁN obce JISTEBNÍK

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento povodňový plán obce Jistebník ID dPP:12002 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Jistebník podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Bílovec. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Jistebník a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na http://jis.povodnoveplany.cz.                                                                                                                   

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Lužní potok
  • Odra
  • Mlýnka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p.
Č.j.: POD 06313/2020/922/45
ze dne 27.04.2020

 

 
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí a územního plánování,
Vodoprávní úřad - speciální stavební úřad
Č. j.:  MBC/17558/20/ŽP/kla 2062/2020 ze dne 20.07.2020

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 10.2021
organizační část 10.2021
grafická část 07.2020
přílohy 08.2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10.2021
offline verze 03.2020
digitalizovaná verze 03.2020
databáze POVIS 08.2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.